CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

Celem projektu jest wsparcie zmiany organizacyjnej, podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację poniższych zadań:

 1. realizację szkoleń dla kadry uczelni,
 2. dostosowanie/modernizację istniejącej architektury uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (windy, toalety, miejsca parkingowe i inne rozwiązania technologiczne umożliwiające studentom z niepełnosprawnością pełny udział w zajęciach charakterystycznych dla uczelni technicznej),
 3. uruchomienie systemu e – learnigowego, który jest jednym z najskuteczniejszych rozwiązań w doskonaleniu zawodowym, samokształceniu i rozwoju personalnym. Szczególną szansę stanowi dla osób z niepełnosprawnością ruchową - dzięki e-szkoleniom mogą one nabyć wiedzę bez wychodzenia z domu, umożliwi pełną komunikację ze środowiskiem akademickim Uczelni,
 4. dostosowanie wsparcia edukacyjnego dostosowanie i ujednolicenia stron WWW (dostosowanie ich do standardu WCAG 2.0),
 5. dostosowanie i zakup technologii wspierających,
 6. ułatwienia w zakresie nawigacji osób niepełnosprawnych w przestrzeni architektonicznej i budynkach Politechniki Opolskiej,
 7. przygotowanie odpowiednich procedur zapewniających przestrzeganie standardów dostępności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie: architektonicznym, cyfrowym, edukacyjnym (dydaktycznym), rekrutacji,
 8. utworzenie Biura Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

 1. podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa
 2. wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego, które znalazły odzwierciedlenie w rozwoju kompetencji kadry zarządzającej, naukowej, dydaktycznej i administracyjnej w ramach specjalistycznych szkoleń.
 3. poprawę dostępności szkolnictwa wyższego w ramach zakupów nowych/modernizacji istniejących systemów informatycznych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 4. dostosowania architektury uczelni do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.