CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu: Student z chorobą przewlekłą, w tym choroby układu oddechowego i krążenia, pokarmowego, układu moczowo – płciowego i inne, w procesie dydaktycznym (prowadzący: Artur Then, Karolina Frąk, termin realizacji: 01 – 02.06.2021r., w godz.: 900 – 1345 w tym 15 min. przerwy).

JEST TO OSTATNIE JUŻ SZKOLENIE z cyklu kursów organizowanych w ramach projektu pn.: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

POZOSTAŁO JESZCZE KILKA WOLNYCH MIEJSC.

SZKOLENIA DAJĄ NIEPOWTARZALNĄ SZANSĘ NA PODNIESIENIE SWOICH KOMPETENCJI DYDAKTYCZNYCH W ZAKRESIE EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ!

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną SARS-CoV-2 szkolenie odbędzie się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy ZOOM.

Przekazane dotychczas przez kandydatów dokumenty rekrutacyjne pozostają aktualne – nie jest wymagalne ich ponownie złożenie.

W celu przystąpienia do udziału w projekcie kandydat zobowiązany jest złożyć do Biura Projektu
w terminie do 24.05.2021 r. następujące dokumenty:

  1. formularz zgłoszeniowy na szkolenie wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu na Uczelni lub zaświadczeniem o świadczeniu na rzecz Uczelni usług na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz kopiami zaświadczeń, certyfikatów itp. potwierdzających udział w aktywnościach prorozwojowych,
  2. deklarację udziału w projekcie;
  3. zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania;
  4. oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wzory ww. dokumentów oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach realizowanych
w ramach projektu pn.: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku” dostępne są na stronie internetowej projektu: https://uczelniadostepna.po.opole.pl/

Życzymy dużo zdrowia!

W razie pytań zachęcamy do kontaktu.

BIURO PROJEKTU:

  • Opole, ul. Prószkowska 76 - budynek 5:
  • pok. 109 – mgr Anna Kluger, mgr Agnieszka Nawrocka
  • pok. 109 a – mgr Anna Stefanowska - Strzodka