CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że wznawiamy realizację szkoleń planowanych w ramach projektu pn.: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne SARS-CoV-2 planuje się, że szkolenia będą odbywać się w formie stacjonarnej z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz wszelkich zaleceń Rządu RP.  

W przypadku braku możliwości zorganizowania szkolenia w formie stacjonarnej w wyznaczonym terminie ze względu na wystąpienia siły wyższej, w tym zagrożenia epidemiologicznego SARS-CoV-2, Uczelnia może wyznaczyć nowy termin rozpoczęcia szkolenia lub zmienić formę, w jakiej szkolenie będzie prowadzone bądź prowadzić szkolenie jednocześnie w kilku formach.

Przekazane dotychczas przez kandydatów dokumenty rekrutacyjne pozostają aktualne – nie jest wymagalne ich ponownie złożenie.

Obecnie prowadzony jest nabór na następujące szkolenia:

Szkolenia dla KADRY DYDAKTYCZNEJ UCZELNI:

 1.  Student z niepełnosprawnością narządu wzroku w procesie dydaktycznym (prowadzący: Artur Then, Ewa Miszczak, czas trwania: 2 dni szkoleniowe, termin realizacji: 09 – 10.03.2021 r., miejsce: budynek WWFiF (nr 9), Opole ul. Prószkowska 76, sala: 124, ilość miejsc: 15);
 2. Student z niepełnosprawnością narządu słuchu, zaburzeniami głosu i mowy w procesie dydaktycznym (prowadzący: Katarzyna Balwierz, Natalia Wasielewska, czas trwania: 2 dni szkoleniowe, termin realizacji: 02 – 03.03.2021 r., miejsce: budynek WWFiF (nr 9), Opole ul. Prószkowska 76, sala: 30, ilość miejsc: 15);
 3. Student z chorobą przewlekłą, w tym choroby układu oddechowego i krążenia, pokarmowego, układu moczowo – płciowego i inne, w procesie dydaktycznym (prowadzący: Artur Then, Karolina Frąk, czas trwania: 2 dni szkoleniowe, termin realizacji: 23 – 24.03.2021 r., miejsce: budynek WWFiF (nr 9), Opole ul. Prószkowska 76, sala: 30, ilość miejsc: 15);
 4. Student z niepełnosprawnością narządu ruchu i neurologiczną w procesie dydaktycznym (prowadzący: Artur Then, Karolina Frąk, czas trwania: 2 dni szkoleniowe, termin realizacji: 25 – 26.03.2021 r., miejsce: budynek WWFiF (nr 9), Opole ul. Prószkowska 76, sala: 30, ilość miejsc: 15);
 5. Student/doktorant z zaburzeniami zdrowia psychicznego w procesie dydaktycznym (prowadzący: Anna Rdest, Agata Szal, czas trwania: 2 dni szkoleniowe, termin realizacji: 11 – 12.03.2021 r., miejsce: budynek WWFiF (nr 9), Opole ul. Prószkowska 76, sala: 124, ilość miejsc: 15).

Szkolenia dla KADRY TECHNICZNEJ UCZELNI: 

 1. Dostępność serwisów internetowych dla osób z niepełnosprawnościami dla pracowników administracyjnych prowadzących serwisy internetowe Politechniki Opolskiej (prowadzący: Paweł Starościak, Joanna Laszczak, czas trwania: 2 dni szkoleniowe, termin realizacji: 02 – 03.03.2021 r., miejsce: budynek WWFiF (nr 9), Opole ul. Prószkowska 76, sala: 124, ilość miejsc: 10);
 2. Obsługa osób z niepełnosprawnością oraz dostosowanie materiałów dydaktycznych dla pracowników Biblioteki Politechniki Opolskiej (prowadzący: Artur Then, Katarzyna Balwierz, czas trwania: 1 dzień szkoleniowy, termin realizacji: 18.03.2021 r., miejsce: budynek WWFiF (nr 9), Opole ul. Prószkowska 76, sala: 30, ilość miejsc: 15);
 3. Obsługa osób z niepełnosprawnością dla pracowników Centrum Obsługi Studenta Politechniki Opolskiej (prowadzący: Katarzyna Balwierz, Natalia Wasielewska, czas trwania: 1 dzień szkoleniowy, termin realizacji: 04.03.2021 r., miejsce: budynek WWFiF (nr 9), Opole ul. Prószkowska 76, sala: 30, ilość miejsc: 15);
 4. Podnoszenie świadomości o osobach z niepełnosprawnością oraz w zakresie likwidacji różnego typu barier architektonicznych oraz informacyjno – komunikacyjnych dla pracowników Centrum Inwestycji i Remontów oraz Działu Gospodarczo – Technicznego Politechniki Opolskiej (prowadzący: Artur Then, Katarzyna Balwierz, czas trwania: 2 dni szkoleniowe, termin realizacji: 16 – 17.03.2021 r., miejsce: budynek WWFiF (nr 9), Opole ul. Prószkowska 76, sala: 30, ilość miejsc: 8).

Jednocześnie przypominamy, że Komisja Rekrutacyjna zakończyła rekrutację na poniższe szkolenia, o czym informowaliśmy zakwalifikowanych kandydatów drogą e – mailową:

 1. Szkolenie dla KADRY DYDAKTYCZNEJ UCZELNI: Student ze spektrum autyzmu i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi w procesie dydaktycznym (prowadzący: Joanna Piwowońska, Anna Rdest, Agata Szal, czas trwania: 2 dni szkoleniowe, termin realizacji: 08 – 09.04.2021 r., miejsce: budynek WWFiF (nr 9), Opole ul. Prószkowska 76, sala: 30, ilość miejsc: 15);
 2. Szkolenie dla KADRY ADMINISTRACYJNEJ i TECHNICZNEJ UCZELNI: Obsługa osób z niepełnosprawnościami dla pracowników  administracyjnych i osiedla akademickiego Politechniki Opolskiej (prowadzący: Artur Then, Ewa Miszczak, czas trwania: 1 dzień szkoleniowy, termin realizacji: 11.03.2021 r., miejsce: budynek WWFiF (nr 9), Opole ul. Prószkowska 76, sala: 30, ilość miejsc: 15);
 3. Szkolenie dla KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ UCZELNI: Podnoszenie świadomości o osobach z niepełnosprawnością (prowadzący: Anna Rdest, Agata Szal, czas trwania: 1 dzień szkoleniowy, termin realizacji: 10.03.2021 r., miejsce: budynek WWFiF (nr 9), Opole ul. Prószkowska 76, sala: 30, ilość miejsc: 15).

W celu przystąpienia do udziału w projekcie kandydat zobowiązany jest złożyć do Biura Projektu
w terminie do 22.02.2021 r. następujące dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy na szkolenie wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu na Uczelni lub zaświadczeniem o świadczeniu na rzecz Uczelni usług na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz kopiami zaświadczeń, certyfikatów itp. potwierdzających udział w aktywnościach prorozwojowych,
 • deklarację udziału w projekcie;
 • zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania;
 • oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wzory ww. dokumentów oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach realizowanych
w ramach projektu pn.: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku” dostępne są na stronie internetowej projektu: https://uczelniadostepna.po.opole.pl/

Życzymy dużo zdrowia!

W razie pytań zachęcamy do kontaktu.

BIURO PROJEKTU:

Opole, ul. Prószkowska 76 - budynek 5:               

 • pok. 109 – mgr Anna Kluger, mgr Agnieszka Nawrocka
 • pok. 109 a – mgr Anna Stefanowska - Strzodka
 • pok. 3 – mgr Renata Piórkowska