W złożonym przez Politechnikę Opolską oświadczeniu, stanowiącym załącznik do Wniosku o dofinansowanie projektu, określono stan docelowy, jaki zostanie osiągnięty w wyniku realizacji projektu.

Oceny stanu dostępności Politechniki Opolskiej „na wejściu” oraz stanu docelowego na zakończenie realizacji projektu dokonano w oparciu o metodologię zawartą w wybranej przez Politechnikę Opolską ścieżce MIDI, określonej w regulaminie konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 ”Uczelnia dostępna”.

Obszar 1 – Struktura organizacyjna jednostki ds. dostępności (np. BON, DON):

Powołane zostanie Biuro Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, w którym zatrudnione będą dwie osoby. Umożliwi to podejmowanie działań na większą skalę, a tym samym zmierzających do zwiększenia dostępności Uczelni, przy uwzględnieniu wszystkich rodzajów i stopni niepełnosprawności określonych w Standardach dostępności dla polityki spójności 2014 – 2020. Poza tym, działania kierowane będą nie tylko do kandydatów na studia, studentów, czy pracowników z niepełnosprawnościami, ale również do innych osób z niepełnosprawnościami korzystających z oferty edukacyjnej Uczelni oraz pozostałej grupy pracowników zatrudnionych w Politechnice Opolskiej. Opracowana zostanie struktura organizacyjna biura, a także zakres jego działania.

Obszar 2– Architektura:

Planowane inwestycje architektoniczne w istotny sposób poprawią dostępność Uczelni. 
W wyniku przeprowadzonej oceny stanu  faktycznego użytkowanych obiektów, w celu poprawy dostępności budynków Politechniki Opolskiej komisja zarekomendowała m.in.:

 • zamontowanie tablic, tabliczek informacyjnych oraz map z położeniem poszczególnych  obiektów Uczelni (optymalna wysokość umieszczenia, odpowiednia wielkość czcionki, kontrast, informacja w języku Braille’a),
 • udostępnienie ww. informacji również w formie elektronicznej,
 • wyznaczenie i stworzenie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością ruchu (odległość od wejścia, faktura i rozmiar ww. miejsca) oraz poprawienie wyglądu dotychczasowych miejsc  parkingowych (umieszczenie tabliczek informacyjnych, pomalowanie na niebieski kolor i ich odpowiednie oznakowanie),
 • wyznaczenie szlaków komunikacji pieszych na parkingu,
 • poprawienie dostępności otoczenia poprzez: obniżenie krawężników przed wejściem do budynków, zamontowanie zmiennej faktury oraz pasów ostrzegawczych przed wejściem do budynku, udrożnienie dojścia do budynków, oznakowanie kontrastowo drzwi wejściowych oraz drzwi wewnętrznych w budynkach,
 • dostosowanie 6 ogólnodostępnych pomieszczeń sanitarno – higienicznych dla potrzeb osób z niepełnosprawnością,
 • zamontowanie wind osobowych w 3 budynkach,
 • zakupienie i zamontowanie szlabanów z kontrolą dostępu na wjeździe do akademików, celem umożliwienia osobom niepełnosprawnych dojazdu jak najbliżej wejścia do obiektu.

Obszar 3– Technologie wspierające:

Planowane inwestycje w technologie wspierające istotnie poprawią dostępność Uczelni.

W oparciu o przeprowadzony audyt, celem poprawy dostępności Uczelni komisja zarekomendowała m.in.:

 • zakupienie i montaż 4 pętli indukcyjnych w wybranych budynkach Uczelni, co przyczyni się  do  zwiększenia dostępności edukacji dla osób z niepełnosprawnością  słuchu,
 • zintegrowanie szlabanów na wjeździe do akademików z kontrolą dostępu, co w znaczny sposób ułatwi dostęp osobom z niepełnosprawnością ruchu do budynków.

Dodatkowo planuje się:

 • zakupienie i instalację platformy e-Learningu, która jest jednym z najskuteczniejszych rozwiązań w doskonaleniu zawodowym, samokształceniu i rozwoju personalnym. Szczególną szansę stanowi dla osób z niepełnosprawnością ruchową - dzięki e-szkoleniom mogą one nabyć wiedzę bez wychodzenia z domu, umożliwia pełną komunikację ze środowiskiem akademickim Uczelni,
 • zakupienie nowego oprogramowania do kiosków multimedialnych, ułatwiającym osobom niepełnosprawnym dostęp do informacji,
 • zakupienie centralnego portalu uczelnianego, który pozwoli na ujednolicenie stron www 
  i dostosowanie ich do standardu WCAG 2.0.

Obszar 4– Procedury:

Przygotowane i wdrożone zostaną procedury zapewniające przestrzeganie standardów dostępności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie: architektonicznym, cyfrowym, edukacyjnym (dydaktycznym), rekrutacji. Celem wytycznych zapewniających dostępność w ww. zakresach będzie stworzenie szczegółowych procedur ustanawiających minimalne wymogi i uwzględniających  standardy dążące do zapewnienia dostępności. Wszystkie procedury będą aktualizowane/wypracowywane wspólnie z zainteresowanymi jednostkami i osobami  na zasadach równości, partnerstwa oraz partycypacji.

Obszar 5– Rodzaje wsparcia edukacyjnego:

Zapewniona zostanie dostępność materiałów dydaktycznych w formie cyfrowej poprzez zakup i instalację platformy e – Learningu, na której umieszczone zostaną dostosowane treści. Wsparcie edukacyjne będzie miało charakter szczegółowy i adresowane będzie zarówno do pracowników dydaktycznych Politechniki Opolskiej, jak i studentów z uwzględnieniem wszystkich rodzajów i stopni niepełnosprawności.

Obszar 6 – Szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności:

Przeprowadzone zostaną zaawansowane i kompleksowe szkolenia z poszczególnych zagadnień dotyczących niepełnosprawności, które będą obejmowały wszystkie sześć obszarów dostępności i zostaną odpowiednio udokumentowane. 

Wskaźniki rezultatu Projektu:

 • Liczba uczelni, które wdrożyły zmiany w zakresie zarządzania procesem kształcenia
 • Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje dydaktyczne,
 • Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje zarządcze,
 • Liczba uczelni, które wdrożyły rozwiązania niwelujące zidentyfikowane bariery dostępności,
 • Liczba przedstawicieli kadry uczelni, którzy dzięki wsparciu EFS podnieśli swoje kompetencje w zakresie edukacji włączającej.

Wskaźniki produktu Projektu:

 • Liczba pracowników kadry dydaktycznej objętych wsparciem EFS w zakresie procesu kształcenia,
 • Liczba pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej uczelni objętych wsparciem w zakresie zarządzania uczelnią,
 • Liczba uczelni, które zostały objęte wsparciem niwelującym zidentyfikowane bariery dostępności,
 • Liczba przedstawicieli kadry uczelni objętych wsparciem w Programie w zakresie edukacji włączającej,
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych,
 • Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami,
 • Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK),
 • Liczba szkoleń e-learningowych tworzących bazę wiedzy na temat osób niepełnosprawnych.