Projekt pn. „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych).

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 „Uczelnia dostępna”, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.03.05.00-00-A051/19-00 zawartej w dniu 11.12.2019 r.

 

 

  • Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r.
  • Wartość projektu: 3 992 019,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 3 364 473,61 zł