W dniach 18 – 20 maja 2022 r. pracownice Biura Projektów Europejskich Anna Stefanowska – Strzodka i Agnieszka Nawrocka na zaproszenie Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego uczestniczyły w seminarium pn.: „Równe szanse w dostępie do szkolnictwa wyższego”, które odbyło się
w Krakowie.

Dwie kobiety - Anna Stefanowska – Strzodka i Agnieszka Nawrocka - stojące na tle banneru reklamującego seminarium. Po prawej stronie widoczny fragment wyświetlanej prezentacji.Pierwszego dnia zaprezentowano model kompleksowego wsparcia i uniwersalnego nauczania dla studentów ze szczególnymi potrzebami stworzony na Uniwersytecie Masaryka w Brnie w Republice Czeskiej.

Dodatkowo wybrane formy wsparcia prezentowali przedstawiciele różnych uczelni wyższych w kraju:

 1. wsparcie psychologiczne Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie wraz z usługą asystentów zdrowienia psychicznego,
 2. lektoraty języków obcych, w tym języka polskiego, dla osób z niepełnosprawnością słuchu na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach,
 3. studio nagrań treści do E-learningu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Twoje Nowe Możliwości z Wrocławia przedstawili temat dotyczący dostępności materiałów informacyjnych na uczelni. Podkreślono znaczenie wymiany informacji między uczelniami oraz konieczność stworzenie siatki współpracy, jak również zagwarantowania dostępności zwłaszcza skomplikowanych materiałów dydaktycznych zawierających tabele, wykresy czy grafiki.

Drugi dzień seminarium przybrał formę warsztatową. Po zapoznaniu się z projektem Ustawy
o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami
, swoje przemyślenia prezentowały poszczególne grupy warsztatowe poruszając bardzo istotnie kwestie:

 • dostępności komunikacyjno – informacyjnej,
 • dostępności cyfrowej,
 • wsparcia osób z niepełnosprawnościami psychospołecznymi,
 • zmian w prawie o szkolnictwie wyższym.

Niejednokrotnie podkreślano znaczenie świadomości kadry dydaktycznej na temat osób
z niepełnosprawnościami jako podstawy wszelkich działań w zakresie dostępności.

Ostatni dzień był dniem podsumowań. Omawiano zakończenie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - III Oś Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014 – 2020.

Po aktywnych dyskusjach i wymianie doświadczeń  podkreślano, że każda dostępna uczelnia powinna odpowiadać nie tylko na potrzeby już przebywających w niej studentów, ale przede wszystkim przygotować się na przyjęcie nowych studentów z niepełnosprawnościami. Podkreślano znaczenie współpracy międzyuczelnianej, a jako wyzwanie na przyszłość wskazano stworzenie jednej, spójnej aplikacji nawigacyjnej dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

Przypomnijmy, że 30.04.2022r. Politechnika Opolska zakończyła realizację projektu POWER pn.: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku” w ramach którego:

 • przeprowadzono szereg szkoleń dla kadry dydaktycznej, administracyjnej oraz zarządzającej Politechniki Opolskiej,
 • zakupiono system do e-learningu oraz opracowano następujące materiały e-learningowe:
  1. „Student / studentka w spektrum autyzmu w procesie dydaktycznym”;
  2. „Student / studentka z niepełnosprawnością narządu wzroku w procesie dydaktycznym”;
  3. „Student / studentka z niepełnosprawnością narządu słuchu, zaburzeniami głosu i mowy w procesie dydaktycznym”;
  4. „Student / studentka z chorobą przewlekłą (choroby układu oddechowego i krążenia, pokarmowego, układu moczowo-płciowego i inne) w procesie dydaktycznym”;
  5. „Student / studentka z niepełnosprawnością narządu ruchu i neurologiczną w procesie dydaktycznym”;
  6. „Student / studentka z zaburzeniami zdrowia psychicznego w procesie dydaktycznym”;
  7. „Obsługa osób z niepełnosprawnościami” ;
  8. „Szkolenie z zakresu podnoszenia świadomości społecznej o osobach z niepełnosprawnościami”.
 • zakupiono i zamontowano nowe windy w budynku Łącznik, z których korzystają mieszkańcy Domu Studenta "Zaścianek" oraz "Pryzma", wymieniono także istniejący dźwig towarowy
  w budynku dydaktycznym przy ul. Mikołajczyka 5 na windę osobową,
 • wykonano i zamontowano systemu informacji kierunkowej budynków i terenu Politechniki Opolskiej oraz oznakowanie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością ruchową, jak również wykonano wirtualną wersję oznakowania,
 • w budynkach nr 1, 2, 5 przy ul. Prószkowskiej 76 oraz w budynkach przy ul. Mikołajczyka 5, 16 i ul. Luboszyckiej 7 wykonano modernizację pomieszczeń sanitarno- higienicznych dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • zainstalowano nowe oprogramowanie w jedenastu kioskach multimedialnych zlokalizowanych na terenie całej uczelni,
 • zamontowano nowe szlabany przed wjazdy do budynków DS III Pryzma, DS II Zygzak i DS I Zaścianek oraz dostosowano szlabany na wjeździe do budynków przy ul. Katowickiej 48,
  Ozimskiej 75, ul. Gen. K. Sosnkowskiego 31 i ul. Waryńskiego 4,
 • zainstalowano i uruchomiono pętle induktofoniczne w czterech salach dydaktycznych tj.:
  A i 101 w budynku nr 5 przy ul. Prószkowskiej 76 oraz w E 111 i B222 w budynku przy ul. Mikołajczyka 5,
 • zmodernizowano i ujednolicono stronę internetową Politechniki Opolskiej,
 • wdrożono wytyczne zapewniające przestrzeganie standardów dostępności dydaktycznej, cyfrowej, procesu rekrutacji, architektonicznej,
 • utworzono Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.

Projekt pn.: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku” koordynowany był przez pracowników Biura Projektów Europejskich.

Politechnika Opolska realizuje również, z pomocą pracowników Biura Projektów Europejskich, dwa projekty POWER: „Centrum wiedzy o dostępności i upowszechniania zasad projektowania uniwersalnego w obszarze designu i przedmiotów codziennego użytku” oraz „Projektuj uniwersalnie! Program podnoszenia kompetencji kadry dydaktycznej Politechniki Opolskiej” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, których celem jest wsparcie zmiany organizacyjnej oraz podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni.