Szanowni Państwo, w związku ze zwolnieniem się jednego miejsca na szkolenie pt.: „Student z niepełnosprawnością narządu ruchu i neurologiczną w procesie dydaktycznym” realizowane w ramach projektu pn.: „Dać szansę! Uczenia na miarę XXI wieku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój adresowane do KADRY DYDAKTYCZNEJ UCZELNI, zapraszamy do składania aplikacji.

W celu przystąpienia do udziału w projekcie kandydat zobowiązany jest złożyć do Biura Projektu w terminie do 24.03.2020 r. do godz. 1200następujące dokumenty:

  1. formularz zgłoszeniowy na szkolenie wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu na Uczelni lub zaświadczeniem o świadczeniu na rzecz Uczelni usług na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz kopiami zaświadczeń, certyfikatów itp. potwierdzających udział w aktywnościach prorozwojowych,
  2. deklarację udziału w projekcie;
  3. zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania;
  4. oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wzory ww. dokumentów oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu pn.: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku” dostępne są na stronie internetowej projektu: https://uczelniadostepna.po.opole.pl/

Jednocześnie informujemy, że szkolenie odbędzie się:

  • DATA: 25. – 26.03.2021 r.
  • GODZINY: 900 – 1345 ( w tym: 15 min. przerwy)

Z uwagi na obecną sytuacją epidemiologiczną SARS-CoV-2 szkolenie odbędzie się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy ZOOM.

BIURO PROJEKTU:

Opole, ul. Prószkowska 76 - budynek 5:

  • pok. 109 – mgr Anna Kluger, mgr Agnieszka Nawrocka
  • pok. 109 a – mgr Anna Stefanowska - Strzodka